Privacybeleid

Privacyverklaring

Voor het versturen van de onregelmatig verschijnende persoonlijke nieuwsbrief van Engbert Breuker en om het contact met u te kunnen onderhouden, verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 juni 2018.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

V.O.F. Red to be Blue

Kantoor: Zeeburgerdijk 638

Tel: +31 6 53 94 38 03

Email: engbert@rtbb.nl

KvK nr. 66552137

 

V.O.F. Red to be Blue verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, social media en per telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

V.O.F. Red to be Blueverwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Bedrijfs NAW-gegevens
  • Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en woonplaats van natuurlijke personen

 

Doeleinden

V.O.F. Red to be Blue verwerktdeze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • Het onderhouden van contact;
  • Een goede en efficiënte dienstverlening;
  • Het verrichten van administratieve handelingen;
  • Facturering;
  • Het versturen van de persoonlijke nieuwsberichten van Engbert Breuker;
  • Nakoming van wettelijke verplichtingen. 

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst en op basis van uw toestemming, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verstrekking aan derden

V.O.F. Red to be Blue zal uw gegevens niet aan derden verstrekkenvoor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Voor het versturen van de onregelmatig verschijnende persoonlijke nieuwsbrief van Engbert Breuker maken wij gebruik van marketingautomatiseringsplatform, Mailchimp. Door u aan te melden voor de mailinglijst van Engbert erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van LinkedIn of Facebook in het contact met u. Al deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

V.O.F. Red to be Blue zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat V.O.F. Red to be Blue zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft V.O.F. Red to be Blue passende (IT) beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht omV.O.F. Red to be Blueeen verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u V.O.F. Red to be Blueverzoeken om overdracht van uw persoonsgegevensof kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

V.O.F. Red to be Blue

Kantoor : Zeeburgerdijk 638, 1095AN Amsterdam

Email    :  engbert@rtbb.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door V.O.F. Red to be Blue, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 juni 2018.

V.O.F. Red to be Bluekan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij radenu daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.